document.write("    秋兴二首田间识字翁

   野菊田间识字翁

   月上海棠·同诸友饮于酒家田间识字翁

   古体 忆旧胡言香菇炖木鸡

   三姝媚风中飞羽

");